BTC/PLN: 38993.9800000
ETH/PLN: 831.0900000
GNT/PLN: 0.2448000
LTC/PLN: 354.6800000
XRP/PLN: 1.2423000

News

REGULAMIN KONKURSU COXI TRADER CHALLENGE

WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU)

 1. Konkurs „COXI Trader Challenge” polega na otrzymaniu wirtualne 50 000 USD na rachunku DEMO oraz uzyskaniu najlepszego Zwrotu w ciągu 4 tygodni trwania Konkursu Głównego.
 2. Konkurs Główny trwa od dnia 8 kwietnia 2019 roku do dnia 6 maja 2019 roku.
 3. Nagrodą główną Konkursu jest bitcoin o wartości 260 USDT. Nagrodą za drugie miejsce jest bitcoin o wartości 130 USDT. Nagrodą za trzecie miejsce jest bitcoin o wartości 80 USDT.
 4. Przy obliczaniu Zwrotu pod uwagę brane będą wszystkie wyniki dzienne Uczestnika.
 5. Aby stać się laureatem Konkursu Głównego należy uzyskać jedną z trzech najwyższych zysków na rachunku konkursowym.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs o nazwie „COXI Trader Challenge” w dalszej części zwany „Konkursem Głównym” organizowany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs Główny trwa okres od dnia 8 kwietnia 2019 roku do dnia 6 maja 2019 roku.
 3. Organizatorem Konkursu Głównego jest PHU Dianet, Plac Wolnosci 1 / 8 98-220 Zduńska Wola NIP: 829-138-49-36, właściciel platformy COXI.io
 4. Uczestnictwo w Konkursie Głównym jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Konkurs Główny nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 6. Wszystkie zasady oraz regulacje związane z zawieraniem transakcji w ramach Konkursu Głównego odpowiadają warunkom rachunków DEMO.

§ 2 DEFINICJE

Wymienione w Regulaminie sformułowania należy rozumieć, jako:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „COXI Trader Challenge”.
 2. Okres Przyjmowania Zgłoszeń – okres od dnia 3 kwietnia 2019 roku do dnia 9 kwietnia 2019 roku.
 3. Okres Trwania Konkursu – okres od dnia 8 kwietnia 2019 roku do dnia 6 maja 2019 roku.
 4. Rachunek – demonstracyjny rachunek Klienta – dla platformy COXI.io, otwarty na podstawie Umowy Ramowej.
 5. Nowy Klient – osoba fizyczna, która założyła swój pierwszy Rachunek w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń oraz jednocześnie zarejestrowała swój udział w Konkursie.
 6. Weryfikacja konta – przeprowadzenie weryfikacji konta użytkownika na giełdzie COXI.io. Warunek Weryfikacji konta powinien zostać spełniony w Okresie Trwania Konkursu. Pierwsze Sprawdzenie warunku nastąpi w dniu 10 kwietnia 2019. Sprawdzanie będzie wykonywane od daty zgłoszenia Uczestnika do Konkursu.
 7. Regulamin Konkursu Głównego (stan na dzień 04.03.2019)
 8. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym Regulaminie.
 9. Zysk – uzyskanie na Rachunku na koniec ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu Głównego przez Uczestnika salda

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie Głównym mogą brać udział osoby fizyczne, które łącznie spełnią poniższe warunki:
  • ukończyły 18 rok życia,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadają rezydencję podatkową w Polsce,
  • posiadają Rachunek,
  • prawidłowo wypełniły ankietę zgłoszeniową do Konkursu Głównego,
  • dokonały wyboru własnego unikalnego pseudonimu konkursowego (Nick),
  • zostały dopuszczone do Konkursu Głównego przez Organizatora,
  • dokonały Minimalnej Wpłaty po dokonaniu zgłoszenia do Konkursu Głównego
 2. W Konkursie Głównym nie mogą brać udziału byli i obecni pracownicy, członkowie władz Organizatora wraz z członkami ich najbliższej rodziny, z zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę uznaje się małżonków, rodziców małżonków, wstępnych, zstępnych oraz inne przysposobione osoby.
 3. O dopuszczeniu Uczestnika do Konkursu Głównego decyduje Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu Głównego lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu Głównego w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu w przypadku uzasadnionego podejrzenia działania Uczestnika wbrew zasadom Konkursu Głównego opisanym w niniejszym Regulaminie lub niezgodnego z celem i przeznaczeniem Konkursu Głównego.

  Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu Głównego osób, których pseudonimy konkursowe będą sformułowaniami szkodzącymi wizerunkowi Organizatora lub powszechnie uznawanymi za obraźliwe.

 5. Poprzez udział w Konkursie Głównym Uczestnik wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu Głównego oraz w celach marketingowych,
  • otrzymywanie od Organizatora materiałów promocyjnych oraz ofert handlowych COXI.io na wskazany przez Uczestnika adres e-mail,
  • publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące opisów transakcji dokonywanych przez Uczestnika w Okresie Trwania Konkursu Demo, z podaniem stóp zwrotu, poziomu zmiany kapitału z dodatkowym komentarzem,
  • publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące pseudonimu konkursowego Uczestnika, także wtedy, gdy pseudonim konkursowy stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych,
  • Publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące wyników cząstkowych oraz końcowych Konkursu Głównego.

§ 5 ZASADY KONKURSU

 1. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek uczestniczący w Konkursie Głównym.
 2. Wirtualne środki dostępne na Rachunku Uczestnik Konkursu Głównego będzie inwestować poprzez kupno i/ lub sprzedaż instrumentów finansowych w ramach platformy transakcyjnej COXI SIRIX
 3. W przypadku ustalania wyników dziennych przyjmuje się zasadę, że dni takie jak:
  • poniedziałek trwa od niedzieli od godz. 20:00 do poniedziałku do godz. 23:59:59,
  • wtorek, środa, czwartek trwają odpowiednio od godz. 00:00 do godz. 23:59:59,
  • piątek trwa od godz. 00:00 do godz. 23:00.
 4. Aby stać się laureatem Konkursu Głównego Uczestnik powinien uzyskać jedną z trzech najwyższych zysków i na koniec Konkursu Głównego wykazać się Zyskiem na rachunku konkursowym.

§ 6 NAGRODY

 1. W Konkursie Głównym nagrodami są:
  • Nagroda główna (1 szt.) składająca się z nagrody wirtualnej w postaci kryptowlauty bitcoin o wartości 260 USDT.
  • Nagroda II stopnia (1 szt.) składająca się z nagrody wirtualnej w postaci kryptowlauty bitcoin o wartości 130 USDT.
  • Nagroda III stopnia (1 szt.) składająca się z nagrody wirtualnej w postaci kryptowlauty bitcoin o wartości 80 USDT.
 2. Warunkiem otrzymania nagród wymienionych w § 6 ust.1 pkt. a) - c) jest posiadanie zweryfikowanego konta na platformie COXI. Dodatkowym warunkiem otrzymania wspomnianych nagród jest podpisanie przez laureata Oświadczenia - Zgody na Wykorzystywanie Wizerunku, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Jeśli w czasie trwania Konkursu Głównego Uczestnik został wykluczony z Konkursu Głównego przez Organizatora lub nie zgłosił się po odbiór nagrody, lub nie odpowiedział na próby skontaktowania przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni kalendarzowych od publikacji wyników, a osiągnął wynik kwalifikujący do przyznania jakiejkolwiek nagrody konkursowej, nagroda ta nie zostanie mu przyznana i przechodzi na Uczestnika, który osiągnął następny pod względem wartości wynik (Zysk).
 4. Regulamin Konkursu Głównego (stan na dzień 04.03.2019)
 5. Nagrody wymienione w § 6 ust.1 pkt. a) - c) będą przekazywane laureatom na jego indywidualny rachunek na platformie COXI.io do dnia 22 kwietnia 2019 roku.

§ 7 ZWYCIĘZCY

 1. Nagroda główna należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie Głównym osiągając najwyższy Zysk z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Nagroda II stopnia należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce w Konkursie Głównym osiągając najwyższy Zysk z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Nagroda III stopnia należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie Głównym osiągając najwyższy Zysk z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę spośród nagród wymienionych w § 6 ust.1

§ 8 PUBLIKOWANIE WYNIKÓW

 1. W Okresie Trwania Konkursu Organizator będzie udostępniał na stronie https://coxi.io/strona/wyniki wyniki najlepszych Uczestników – w formie rankingu.
 2. Publikowany ranking ma jedynie charakter poglądowy.
 3. Oficjalne wyniki Konkursu Głównego zostaną ogłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu – po przeprowadzeniu weryfikacji rankingu przez Komisję Konkursową.

§ 9 REKLAMACJE UCZESTNIKÓW

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie Głównym należy składać pisemnie na adres PHU DIANET, Plac Wolnosci 1/8 98-220 Zduńska Wola lub na adres e-mail: [email protected]
 2. Reklamacje z tytułu udziału w Konkursie Głównym nie mogą być zgłaszane później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu Głównego. W przypadku przesłania reklamacji pocztą decyduje data nadania pisma.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w sposób wskazany w Umowie.

§ 10 KOMISJA KONKURSOWA

 1. W dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Głównego Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Organizatora.
 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zgłoszeń, przebiegiem Konkursu Głównego, publikacja wyników Uczestników, przyznanie nagród, interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów związanych z Konkursem Głównym.
 3. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu Głównego Uczestnika, który naruszy zasady Konkursu Głównego, określone niniejszym Regulaminem.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie Głównym oraz wzięcie w nim udziału jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu Głównego, które to zmiany będą miały zastosowanie do nowo przystępujących Uczestników.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przez Uczestnika Konkursu Głównego działań mających na celu zmanipulowanie wynikiem Konkursu Głównego Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego Uczestnika z wszystkich rankingów bez prawa do nagród. Ograniczenie to w szczególności dotyczy uzasadnionego podejrzenia zarządzania przez Uczestnika rachunkami innych Uczestników.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub przysporzenie, które mogłyby mieć miejsce w sytuacji rozliczenia kwoty podatku w sposób inny niż wynikający wprost z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości lub błędy w działaniu platformy transakcyjnej leverage.coxi.io niewynikające z winy Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.coxi.io/strona/news